MAFIA

The Lapstone, Horton Heath, August 2013

Taken at The Lapstone, Botley Road, Horton Heath, Hampshire, SO50 7AP